A. Miškinio biografija
A. Miškinio bibliografija
Straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, interviu, laiškai
Kūriniai, dedikuoti A. Miškiniui
A. Miškinio kūryba
Straipsniai apie kūrybą
Kūrinių recenzijos
Jubiliejai, šventės, spektakliai
A. Miškinio literatūrinė premija
A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba
Fotonuotraukų galerija
Į pradžią

 

                        A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba  

 

 

Rūta Jonuškienė. Apleistoje memorialinėje sodyboje pelėsių kvapas ir dulkės

 

Apie problemas prie istorinio stalo, už kurie sėdėjo kūrėjai

 

Troboje, kurią atrakino Utenos kraštotyros muziejaus direktorius Balys Juodzevičius, pasitiko pelėsių kvapas, naujajame trobos gale grybo ėdamos grindys, iškritęs dvigubo lango rėmas, kampuose nuo lietaus aptekėjusios sienos ir dulkės.

Seklyčioje, prie didelio A. ir M. Miškinių stalo, pokalbiui apie memorialinės sodybos išsaugojimo ir rekonstrukcijos problemas susėdo Utenos rajono Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus paminklotvarkininkas Jonas Marma, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Rita Lekerauskienė, Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Zita Mackevičienė, A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė Vida Garunkštytė, Utenos kraštotyros muziejaus direktorius Balys Juodzevičius ir Daugailių pagrindinės mokyklos direktorius Stasys Dervinis.

 

Kai kurie pastatai sunyko

 

"Baisiausia, kad trys sodybos pastatai jau sunyko - klojimas, daržinė ir pirtis. O taip gražiai Antanas Miškinis yra pasakojęs, kaip iš kaimo statyboms buvo vežami rąstai, kaip klojime stovėjo arkliai...", - sakė Balys Juodzevičius. Pasak jo, Miškinių vienkiemis įkurtas apie 1909 metus, nes jo šeimininkai kaimo pakraštyje gavo daugiau žemės ir kėlėsi į galulaukes. Pirmiausia pastatytas tvartas, kuriame buvo įrengtas ir kambarėlis žmonėms. Ten I pasaulinio karo metais įkurta pirmoji kaimo mokykla, kurioje Motiejus Miškinis, jau baigęs Daugpilio realinę gimnaziją, pradėjo mokyti kaimo vaikus. Jo mokiniais buvo Pulgis Andriušis, brolis Antanas, Teofilis Tilvytis ir daug aplinkinių kaimų žmonių. Mokykloje buvo mokoma istorijos, geografijos, aritmetikos, rašymo.

Būdamas vaikas, Antanas Miškinis su kaimo paaugliais buvo pasigaminęs savadarbį "puštalietą", iš kurio pleškindavo į klojimo duris.

 

Yra lankęsi daug žymių žmonių

 

Jau tapę Kauno universiteto studentais, broliai Motiejus ir Antanas atvažiuodavo į Juknėnus atostogauti. Atvykdavo ir jų draugai Faustas Kirša, Jonas Aistis, Antanas Biliūnas ir kiti.

Abu broliai Miškiniai mėgo bendrauti su jaunimu. Ypač Antanas. Ir šokiuose, ir dainavimuose, ir tarp laidotuvių giedotojų jis būdavo pirmas. Juknėnuose, kaip gerbiamas žmogus, jis buvo krikštatėviu net keliolikai vaikų.

 

Juknėnuose gyveno iki mirties

 

Motiejus Miškinis iki pat savo mirties gyveno Juknėnuose. 1943 metais vokiečiams uždarius Vilniaus universitetą ir ėmus suiminėti lietuvių inteligentus, Motiejui irgi buvo iškilęs pavojus. Jis atvažiavo į kaimą. Bet ir ten gyvenimas nebuvo paprastas: vokiečiai reikalavo duoklių ir prievolių. Motina, likusi viena, silpniau prižiūrėjo ūkį, o Motiejui kurį laiką teko slapstytis.

Paskui prasidėjo sovietinė okupacija.

Kaip prisimena juknėniškiai, Motiejus buvo gana keistas žmogus. Dirbdavo daugiausia naktimis, nemokėjo net gerai šieno pjauti ir ūkininkavo sunkiai. Kaimo moterys, ateidavusios jam padėti, pasakojo, kad jis tik šiek tiek papurendavo žemę ir sėdavo. Žinia, ne kas tokioj dirvoj užaugdavo. Moteriškės pačios mieliau atlikdavusios darbus, o Motiejus pavaišindavęs jas mažu stikleliu konjako, pagerbdavęs ir ilgai kalbėdavęsi.

 

Gražiai sutarė su žmonėmis

 

Dirbdamas kaimo mokykloje Motiejus Miškinis gaudavo pačią mažiausią algelę. Per savaitę pravesdavo 6-8 fizikos ar matematikos pamokas. Šie dalykai jam, humanitarui, buvo svetimi. Mokytojai mėgdavo jo, buvusio Lietuvos švietimo pradžios mokyklos departamento direktoriaus, pasakojimus apie keliones į užsienį, patirtus įspūdžius, sutiktus žmones.

Pagrindinis Motiejaus Miškinio darbas buvo vertimai. Kartais autorius ir kūrinius pasirinkdavo jis pats, o kartais darbą nurodydavo redaktoriai. Kai kurių kūrinių, dėl savo pažiūrų jam nebuvo leista pasirašyti sava pavarde.

 

Sąmoninga klaida nekrologe

 

Apie Motiejaus Miškinio mirtį paskelbė tik laikraštis "Literatūra ir menas", kuris nekrologe parašė, jog vertėjas mirė Vilniuje. Tai buvo padaryta sąmoningai, nes valdžia nenorėjo prisipažinti, jog toks žymus žmogus labai kukliai gyveno toli nuo sostinės.

Į laidotuves atėjo tik velioniui buvę artimesni Utenos žmonės, nes ir rajono valdžia žiūrėjo į jį nepalankiai. Tai liudija faktas, apie kurį papasakojo Balys Juodzevičius. Tauragniškis poetas Teofilis Tilvytis buvo Motiejaus Miškinio mokinys. Tuomet, kai Tauragnuose buvo atidaromas T. Tilvyčio memorialinis muziejus, iš Juknėnų per Uteną į Tauragnus nuvykęs Motiejus buvo tik pasodintas už stalo, tačiau žodžio jam niekas nesuteikė. Paskui valdžia išsiskirstė, nuėjo atšvęsti muziejaus įkurtuvių, o Motiejų Miškinį paliko vieną. Net į Uteną niekas neparvežė. Grįžo į rajono centrą kartu su Baliu Juodzevičiumi, kuris jį apnakvindino savo bute. Abudu kalbėjosi visą naktį. Motiejus pasakojo visokiausias istorijas ir labai džiaugėsi jam dovanota A. Šapokos "Lietuvos istorija", kuri tuomet buvo draudžiama.

 

Bendravimas praturtino

 

Balio Juodzevičiaus nuomone, bendravimas su tokiais žmonėmis, kaip Motiejus ir Antanas Miškiniai, jį praturtino, tačiau kartais priversdavo pasijusti nejaukiai. Patys būdami labai išsilavinę ir daug išmanantys, taip galvodavo ir apie tuos žmones, su kuriais bendravo, todėl kartais belikdavo pritariamai linguoti galva ir kartoti: "Taip, žinau". Juk prisipažinti, jog daug kas negirdėta, būdavo nesmagu. Motiejaus pasakojimai būdavo neišsenkantys, nepabaigiami, vaizdingi.

Antanas kartais su malonumu uždainuodavo Juknėnų krašto dainas, o Motiejus, nors gero balso neturėjo, eidavo į šermenis ir buvo tikintis žmogus. Lankydavosi Vajasiškio bažnyčioje, pasikalbėdavo su kunigu. Ir palaidotas Motiejus Miškinis Vajasiškio kapinėse.

 

Laidojo be iškilmių

 

Balys Juodzevičius gerai prisimena ir poeto Antano Miškinio laidotuves Vilniuje. Buvo šalta 1983 metų gruodžio diena. Į laidotuves vyko labai kukli 4-5 žmonių delegacija iš Utenos. Nors poetas buvo žinomas, laidojo jį be jokių iškilmių. Nesvarbu, kad poetas, grįžęs iš tremties, buvo parašęs keletą valdžiai palankių eilėraščių, bet buvo nemėgstamas, vienišas, "ne jų" žmogus. Geriausiai tai įrodė tremtyje parašytas eilėraščių ciklas "Psalmės", kuris buvo surastas ir išspausdintas jau po Antano Miškinio mirties.

Poetas sunkiai išgyveno tą laikotarpį, kai, grįžęs iš tremties, išvargintas sunkaus darbo, mėgino vėl sugrįžti į literatūrą. Jaunieji kūrėjai buvo pažengę į priekį, lyg apie didžiausius stebuklus rašė apie telefono ir elektros stulpus, šlovino okupantų valdžią. Antanui Miškiniui taip rašyti buvo svetima ir sunku, bet reikėjo. Tačiau nelipo tada žodis prie žodžio...

 

Vienintelė memorialinė sodyba rajone apleista

 

"Man skauda širdį, kad mes, uteniškiai, turime vieną tokį poetą, kurio kūrybą tikrai ne gėda parodyti, tačiau atmintį apie Antaną Miškinį ir jo brolį tarsi nustumiame j šalį, - sakė Balys Juodzevičius. - Iš pradžių norėjome nupirkti šitą sodybą ir įsteigti muziejų, tačiau poeto dukra Jolanta Miškinytė - Garjonienė ją padovanojo, tikėdama, kad uteniškiai sugebės išsaugoti jos tėvo atminimą.

Apleidę sodybą padarysime didžiulę klaidą, kurios istorija nedovanos. A ir M. Miškinių tėviškė - vienintelė memorialinė sodyba Utenos rajone. Ją būtina išsaugoti", - sakė Kraštotyros muziejaus direktorius. Jo nuomone, būtina nors vasaros sezonui įdarbinti žmogų, galintį tvarkyti sodybos aplinką, priimti ekskursijas, papasakoti apie A. ir M. Miškinius.

Vida Garunkštytė prisiminė, kad sovietiniais laikais (tuomet sodyba buvo privati) buvo skirtas etatas sodybai prižiūrėti. Vytautui Tvarijonui pasirūpinus, buvo sutvarkytas į sodybą vedantis keliukas, suremontuoti elektros įvadai, kraštotyrininkų ir M. Miškinio mokinių dėka pastatyti stogastulpiai, muziejininkai įrengė memorialinę ekspoziciją klėtyje.

Šiuo metu A. ir M. Miškinių sodyba perimta į Utenos rajono savivaldybės balansą, tačiau kol kas jokie remonto ar priežiūros darbai nevykdomi. Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė Rita Lekerauskienė įsitikinusi, kad pamažu viskas bus sutvarkyta, nes visus darbus apsprendžia lėšos.

Paminklotvarkininkas Jonas Marma sakė, kad A. ir M. Miškinių sodyba buvo įtraukta į paveldo registrą dar sovietiniais laikais. Pernai, perėmus sodybą į savivaldybės balansą, pradėtos planuoti lėšos jos remontui. Tačiau rajone paminklotvarkos srityje pradėta daug darbų, kuriuos būtina užbaigti - restauruojamas senasis paštas, atnaujinamas ir modernizuojamas Kraštotyros muziejus, į Vilniaus restauracijos dirbtuves "išskrido" Trimituojančio angelo skulptūra nuo Kristaus Žengimo į Dangų bažnyčios, numatoma restauruoti J. Basanavičiaus paminklą miesto centre. Sumažinus šiems metams numatytas lėšas paminklotvarkos darbams, pinigų A. ir M. Miškinių sodybos remontui neliko.

 

Sodybą tikslingiau sutvarkyti, o ne aptvarkyti

 

Jono Marmos nuomone, geriau truputėlį palaukti, nekeliant aliarmo, ir sodybą sutvarkyti iki galo, negu tik užkamšyti skyles ar "papudruoti" dėl grožio. Žinoma, laikas yra negailestingas, tačiau bet kokią ligą geriau išgydyti, negu apgydyti. Lėšos kapitaliniam A. ir M. Miškinių sodybos remontui yra planuojamos kitiems metams.

A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė, rajono Tarybos narė Vida Garunkštytė siūlė kūrybingiau parengti ekskursijų po Utenos rajoną maršrutus moksleiviams. Dažnai grožio ir istorinės atminties ieškoma kitur, bet ne savajame mieste ar rajone.

Daugailių pagrindinės mokyklos direktorius Stasys Dervinis įsitikinęs, kad A. ir M. Miškinių sodybą tinkamai prižiūrėti gali tik netoli jos gyvenantis žmogus. Šiuo metu sodyba lyg ir neturi šeimininko ir kaip lankytina įtraukta ne į visus apskrities turizmo informacinius leidinius.

 

 

 

Utenis, 2001, liepos 3.

©