A. Miškinio biografija
A. Miškinio bibliografija
Straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, interviu, laiškai
Kūriniai, dedikuoti A. Miškiniui
A. Miškinio kūryba
Straipsniai apie kūrybą
Kūrinių recenzijos
Jubiliejai, šventės, spektakliai
A. Miškinio literatūrinė premija
A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba
Fotonuotraukų galerija
Į pradžią

 

                        A. Miškinio bibliografija  

 


Bibliografijoje nepateikiami literatūriniai bei publicistiniai straipsniai, recenzijos, atsiminimai, autobiografijos, taip pat laiškai broliui Motiejui ir poetui J. Aisčiui, kurie tilpo "Rinktinių raštų" 3 - iame tome, ir laiškai broliui Motiejui ir aktoriui V. Steponavičiui, išspausdinti knygoje "Sulaužyti kryžiai".

A. MIŠKINIO KŪRYBA

Knygos

Rinktiniai raštai / [parengė bei paaišk. parašė R. Tūtlytė]. Vilnius: Vaga, 1991-1996. -3 t.
T. 1: Eilėraščiai. 1991. 659, [1] p. - Bibliogr. paaišk.: p. 563-643. - Turinyje: Balta paukštė; Varnos prie plento; Trys elegijos; Karo metų bei tremties poezija; Eilėraščiai, 1960; Arti prie žemės; Dienoraštis; Klevai prie kelio; 1925 - 1939 m. eilėraščiai, neįėję į rinkinius; 1940-1983 m. eilėraščiai, neįėję į rinkinius.
T. 2: Poemos; Proza. 1995. 379, [1] p., [1] portr. lap.: portr. - Bibliogr. paaišk: p. 371-375. - Turinyje: Poemos: "Keturi miestai"; Poemos po 1940 metų; Poemos iš periodikos; Proza: Žaliaduonių gegužė; Praeities žmonių šešėliai; Sudėtinės vestuvės.
T. 3: Darbai apie literatūrą, rašytojus; Autobiografijos; Laiškai. 1996. 451, p., [9] portr., iliustr., faks. lap.: iliustr. - Bibliogr. paaišk.: p. 425-435. - "Rinktiniuose raštuose" nespausdinamų darbų sąrašas: p. 436-449. - Turinyje: Straipsniai; Recenzijos; Portretai; Atsiminimai; Autobiografijos; Laiškai.
Balta paukštė: [eilėraščiai]. Kaunas, [1928], 64 p.
Varnos prie plento: [eilėraščiai]. Kaunas: Sakalas, 1935. 127 p.
Keturi miestai: 6 poemos apie Lietuvą. Kaunas: Sakalas, 1938. 158 p. - Turinyje: Ant Ligajo ežero krašto; Dirbtinės gėlės; O kaime žaliasai; Kareiviai; Lietuva; Keturi miestai. - Taip pat 1939 leid.
Eilėraščiai. Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1960. 218 p.: portr.
Arti prie žemės: [eilėraščiai / iliustr. A. Každailis]. Vilnius: Vaga, 1965. 143 p.: iliustr.
Svajonė ir maištas: 9 giesmių lyrinė poema / [iliustr. L. Ramonienė]. Vilnius: Vaga, 1967. 75 p.: iliustr.
Poezija. Vilnius: Vaga, 1970. - 2 kn.
[Kn. 1]: Eilėraščiai. 274 p.: portr.
[Kn. 2]: Poemos. 191 p.: portr. - Turinyje taip pat: Gulbė - karaliaus pati.
Dienoraštis, 1965-1971: 9-oji poezijos kn. Vilnius: Vaga, 1972. 127 p.
Iš drobių rašto: [eilėraščiai]: rinktinė/ iliustr. A. Kučas. Vilnius: Vaga, 1 975. 247 p.: iliustr.
Žaliaduonių gegužė: pasakojimai. Vilnius: Vaga, 1977. 277 p.
Ant Ligajo ežero krašto: poezija / [iliustr. A. Kučas]. Vilnius: Vaga, 1980. 406 p.: iliustr.
Klevai prie kelio: eilėraščiai / [iliustr. A. Kučas], Vilnius: Vaga, 1982. 159 p.: iliustr.
Sulaužyti kryžiai: eilėraščiai, laiškai; Atsiminimai apie A. Miški­nį / sudarė V. Jakelaitis; iliustr. R. Orentas. Vilnius: Vaga, 1989. 301, [1] p. - Asmenvardžių r-klė: p. 295-299.
Po saulės klevais: [eilėraščiai: vyresn. mokyki, amž. / sudarė J. Kubilius]. Vilnius: Vyturys, 1986. 166 p. - (Poezijos ser.).
Sidabro nuotrupa: eilėraščiai / sudarė R. Tūtlytė. Kaunas: Švie­sa, 1994. 149, 11 ] p. - (Mokinio b-ka).

RINKINIUOSE IR PERIODIKOJE

Pirmas dešimtmetis: 18 poetų. Kaunas, 1929, p. 125, 128-130, 132.
Daina apie žalių bromų miestą: [poemėlė] / J. Žadavainis // Šviesos keliai. 1931, nr. 4, p. 247-250.
Antrieji vainikai: naujosios poezijos antologija. Kaunas, 1936, p. 33-50.
Pas motiną: [apsakymas] // Lietuvos aidas. 1939, geg. 6 (nr. 206).
Rudens giedra: [apsakymas] // Ūkininko patarėjas. 1941, spal. 3, p. 6.
Kūčios gimtoj pastogėj: [apsakymas] // Ūkininko patarėjas. 194l, gruod. 19, p. 2.
[Eiliuoti feljetonai periodikoje] / Stasys Skripka // Šviesos keliai. 1932, nr. 4, p. 234-235; nr. 5, p. 298-299; nr. 12, p. 753; 1933, nr. 4, p. 238-240; nr. 7, p. 437-438; nr. 10, p. 623-624.
[Eilėraščiai periodikoje] / J. Giria, Jonas Giria. - Iliustr. // Karys. 1928, nr. 47, p. 714; nr. 48, p. 746-747; nr. 49, p. 791-792; 1929, nr. 7, p. 108-109; 1930, nr. 14, p. 272; 1940, nr. 14, p. 385.
Lietuvių poezijos antologija. Chicago, 1951, p. 584-594.
Graži tu, mano brangi tėvyne. Vilnius, 1967, p. 234-238.
Lietuvių poezija. Vilnius, 1967, t. 2, p. 185-199. - Taip pat 1969 leid.
Po medžio ir paukščio sparnais. Vilnius, 1983, p. 79-82.
Poezijos posme gyvi. Kaunas, 1984, p. 18-19, 47-49, 201.
Dvidešimt poezijos pavasarių, 1965-1984. Vilnius, 1985, p. 48-51, 55-S7: portr.
Lietuvių sonetas. Vilnius, 1985, p. 175-178.
Anglim ant beržo tošies: iš tremtinių poezijos. Vilnius, 1 989, p. 77-90.
Lietuvių meilės lyrika. Vilnius, 1989, p. 133-136.
Esi tik viena: [eil. Motinai]. Vilnius, 1990, p. 98-100.
Tremtinio Lietuva. Vilnius, 1990, p. 349-370.
Dvidešimto amžiaus lietuvių poezija. Vilnius, 1991, t. 1, p. 204-222.
Po Aukštaitijos pilnatim. Klaipėda, 1993, p. 29-34.
Mudviejų vakaras: lietuvių meilės lyrika. Klaipėda, 1998, kn. 2, p. 138-140.
Lietuvių poezijos balsai: lietuvių poetų rinkt, eilėraščiai liet. ir anglų k. / sudarė ir išvertė L. Pažūsis. Vilnius, 2001, p. 79-81.
Lietuvių poezija mokyklai. Vilnius, 2002, p. 302-310.
Pavasarinė: "Poezijos pavasario" laureatų kūryba, 1965-2003. Vilnius, 2004, p. 102-105.
[Eilėraščiai periodikoje] // Dialogas. 1994, birž. 10, p. 1; Nemunas. 1988, nr. 12, p. 54-56: portr., iliustr.; Pergalė. 1989, nr. 1, p. 3-20; Švyturys. 1994, nr. 9, p. 20-21: portr.; Tremtinys. 1995, vasaris (nr. 8), p. 5; Varpas. 1996, nr. 7, p. 7.

LAIŠKAI

Mieloji Tautiete, sesuo Elena!: [su E. Čepulienės koment. "Dainos kalinio rūbu"] // Kauno tiesa. 1989, kovo 12, p. 5.
Katorgininkų [A. Miškinio ir kt.] laiškai Vienuoliui ir Putinui, 1954-1955 m.] / parengė V. Papievis // Sietynas. 1989, nr. 5, p. 204-238.
"Eduardai...": |E.. Mieželaičiui, 1949, gruod. 1 1 / parengė J. Čaplikas] // Utenis. 1989, rugpj. 26; Tautos mokykla. 1991, nr. 2, p. 42.
Laiškas Algiui Geniušui: [1955-1956] / parengė A. Geniušas // Metai. 1993, nr. 11, p. 135-138.
"Tikiuosi paramos darbo ir duonos reikale...": [laiškas tuometiniam Rašytojų s-gos sekr. E. Mieželaičiui, 1956 / su V. Radaičio pateiktomis išvadomis]; parengė J. Čaplikas // Švyturys. 1998, nr. 2, p. 20-21; su J. Andriūno koment. // Vakarinės naujienos. 1994, liep. 19, p. 15.
Antano Miškinio laiškai [J. Andriuškevičiui, 1962-1978 / su J. Andriuškevičiaus prier.] // Metai. 2000, nr. 2, p. 120-126.

GROŽINIAI KŪRINIAI KITOMIS KALBOMIS

El litova poezia / vertė P. Lapienė. Kaunas, 1938, p. 164-168. - Esp.
Галасы сяброỷ / vertė R. Niachajus, A. Astreika. Miнск, 1958, p. 178-182. - Baltar.
Падарунок з Hiманы / vertė M. Ignatenko. Kуiв, 1963, p. 197-202.- Ukr.
Pies
ńi i gwiazdy / vertė V. Borunskis. Warszawa, 1971, p. 51-54. - Lenk.
Лiтoская савецкая пaэзijя / verte P. Makalis. Miнск, 1977, t. 1, p. 214-221.- Baltar.
Litván költök / vertė A. Bedе. Budapest, 1980, p. 182-184. -Vengr.
Антология литовской советской поезии / vertė L. Tarakanova. Vilnius, 1980, p. 1 17-124. - Rus.
[Стихи в периодике / vertė Į. Kobrik] // Литва литературная. 1980, nr. 1, p. 25-28. - Rus.
Поецъ литуаниень / vertė A. Čokanu. Кишинэу, 1981, p. 130-134.-Mold.
Slunce v jantaru / vertė L. Kubiška. Praha, 1982, p. 55-57. -Ček.
The amber lyre / vertė P. Tompestas. Maskva, 1983, p. 74-77. -Angl.
Litauische Poesie aus zwei jahrhunderten / verte A. Bostroem. Berlin, 1983, p. 79-85. -Vok.
Antologija litvanske poezije XX veka / vertė M. Derkovič. Kruševac, 1985, p. 74-75. - Serb. - chorv.
Литовска раднясъка поэзiя / vertė O. Mokrovolskis. KuiВ, 1985, p. 55-63. -Ukr.
Вильнюс [алманах] / vertė V. Askovskij. 1989, nr. 12, p. 9-24. - Rus.
Canti Lituani dalla Siberia / vertė G. Michelini. Potenza, 1991, p. 10-11, 18-19.- It.
Schmidt Ludwig: [apsakymas] / vertė A. Franzkeit. // Heimatgruss. Webrbleck, 1994, p. 103-1 14. - Vok.
[Eilėraščiai periodikoje] // Vilnius. 1995, winter, p. 122-128; vertė A. T. Geniušas // Vilnius. 1996, summer, p. 142-144. - Angl.

A. Miškinio poezijos dar yra išversta į estų, gruzinų, latvių, olandų ir kt. kalbas.

VERTIMAI

Vitmenas V. Žolės lapai / [iš anglų k. vertė ir įž. str. parašė A. Miškinis]. Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1959. 434 p.: portr.
Šekspyras V. Dvyliktoji naktis arba kaip norite // Raštai / W. Shakespeare. Vilnius, 1962, t. 3, p. 147-274.
Šekspyras V. Vasarvidžio nakties sapnas; Audra // Raštai / W. Shakespeare. Vilnius, 1963, t. 4, p. 5-98, 225-330.
Be to, išvertė V. Bronevskio, B. Demjano, ]. Kolaso, M. Ler­montovo, B. Licharevo, G. Ošerovičiaus, A. Prokofjevo, A. Puškino, J. Slovackio, J. Tuvimo, V. Tušnovos ir kt. poetų eilėraščių.

APIE A. MIŠKINĮ

Antanas Miškinis: bukletas 75 m. jubiliejaus proga. Vilnius: LTSR meno darbuotojų rūmai, 1980. 1 lankstinys (8 p.): iliustr.; Antanas Miškinis, 1905.01.29-1990.01.29: bukletas. Utena, 1990. 1 lankstinys (6 p.): iliustr.; Tūtlytė R. Antanas Miškinis: monografija. Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1997. 238, [1] p., [12] iliustr. lap.: portr. - Bibliogr.: p. 225-235. - Vardų r-klė: p. 236-239. - Rec: Čiočytė D. Antanas Miškinis - laikotarpio metonimija // Literatūra ir menas. 1998, vas. 7, p. 4; Miškinis A. "Kaip aš rašau?": (Literatūros portretai). - Portr. // Ateities spin­duliai. 1939, nr. 7, p. 203-204; Miškinis A. A. Miškinio žodis: [pasakytas literatūros vakare po premijos įteikimo] // Literatūros naujienos. 1936, nr. 4/5, p. 2; Miškinis A. "Naujosios socialistinės santvarkos...": (Lietuvos TSR rašytojai pasisako) // Tarybinė lie­tuvių literatūros kritika. Vilnius, 1980, p. 43-44; Tarybų Lietuva. 1940, spal. 13; Miškinis A. Norėčiau dar daug sukurti / užrašė G. Ramoškaitė // Pokalbiai apie poeziją. Vilnius, 1984, p. 100-105; Miškinis A. "Pone Redaktoriau...": [atsakymai į "N. Romuvos" klausimus]: (Mūsų literatūros linkmės) // Meno tragizmas / J. Keliuotis. Vilnius, 1997, p. 394-395; Naujoji Romuva. 1932, nr. 18, p. 419; Miškinis A. Svečiuose pas Antaną Miškinį / [užrašė J. Kuckailis]. - Portr. // Gimtasis kraštas. 1980, saus. 27; Miškinis A. "Turbūt ankstyboje jaunystėje...": (su naujaisiais literatūros premijininkais). - Portr. // Lietuvos aidas. 1939, vas. 7 (nr. 61); Aistis J. Antano Miškinio lyrikos vedamasis motyvas; Antanas // Raštai / J. Aistis. Vilnius, 1993, t. 2, p. 47-58, 203-222. - Taip pat.: Aistis J. Milfordo gatvės elegijos. Vilnius, 1991, p. 54-65, 229-251; Aistis J. Apie laiką ir žmones. Chicago, 1954, p. 41-80; Aidai. 1951, nr. 1, p. 13-20; Akistatos: [dėl katorgininkų A. Miš­kinio ir kt. laiškų, 1954-1955 m. rašytų Vienuoliui ir Putinui, išsp. leid. "Sietynas", 1989, nr. 5]. - Aut.: P. Mikalauskas, I. Kostkevičiūtė, J. Tumelis // Sietynas. 1989, nr. 7, p. 101-121; Alekna V. Salomėjos Nėries gyvenimo ir kūrybos metraštis. Vil­nius, 1995, kn. l,p. 175, 191, 254,328 ir kt.; 1997, kn. 2, p. 23, 90, 127, 266 ir kt.; Ambrasas K. Romano likimas arba Liudo Vasario draugai ir priešai. Vilnius, 1983, p. 63, 193, 206, 278 ir kt.; Ambrazevičius-BrazaitisJ. Raštai. Čikaga, 1981, t. 2, p. 479; 1982, t. 3, p. 15,42,75,99, 259; 1983, t. 4, p. 49, 50,513; 1984, t. 5, p. 476, 479, 485; Amžininkas literatūroje. Vilnius, 1988, p. 237-238; Andrašiūnas I. Žemė ir gamta grožinėje literatūroje: [su A. Miškinio ir kt. poetų eilėraščių analize]. - Portr. // Technikos žodis. Chicago, 1989, nr. 1, p. 2-7; Andriušis P. Rinktiniai raštai. Boston, 1968, t. 1, p. 84-85, 88, 156 ir kt.; Andriuškevičius J. Antanas Miškinis mano gyvenime. - Portr. // Gairės. 2000, nr. 2, p. 23-26; Antanaitis A. T. Nuo M. K. Sarbievijaus iki Antano Miškinio. - Iliustr. // Akiračiai. 1995, nr. 4, p. 10; Antanas Miš­kinis. - Portr. // Bibliotekų darbas. 1975, nr. 7, p. 26-28; Antanas Miškinis. - Portr. // Jaunasis ūkininkas. 1935, kovo 14 (nr. 1 1), p. 58; Antanas Miškinis: [nekrologas]. - Portr. // Tiesa. 1983, gruod. 18; Areška V. Lietuvių tarybinė lyrika. Vilnius, 1983,p.415-417 ir kt; Atgimusioje rašytojų tėviškėje įteikta literatūrinė premija: [poetas P. Panavas tapo pirmuoju A. Miškinio premijos laureatu]. -lliustr. // Utenos diena. 2003, spal. 4, p. 3; Audrūnas A. Literatūros laureatai: ką kalba jie patys ir ką apie juos kalbame mes. - lliustr. // Jaunoji Lietuva. 1939, nr. 2, p. 96-98; Babrauskas B. Iš kalėjimų į žurnalus. - Portr. // Draugas. 1957, rūgs. 28, priedas "Mokslas, menas, literatūra"; Babrauskas B. Poetas įpareigotas vyskupą pliek­ti. - Portr. // Draugas. 1995, vas. 6, priedas "Mokslas, menas, litera­tūra; Balčiūnas D. Ir skris gervė virš poeto Juknėnų: [į Utenos muz. atiduota archit. J. Lašinio išdrožta poeto A. Miškinio skulptūrėlė]. - lliustr. // Šiaulių naujienos. 1998, rugpj. 7, p. 8; Baliutytė E. Laiko įkaitė ir partnerė: lietuvių literatūros kritika, 1945-2000. Vilnius, 2002, p. 25, 39, 40, 72 ir kt.; Baltakis A. Antano Miškinio golgota / / Pergalė. 1990, nr. 2, p. 131-138; Baltakis A. Nekorektiški lygini­mai: [atsiliep. į V. Rubavičiaus str. "Pašauktojo psalmės", išsp. savaitr. "Literatūra ir menas", 1989, kovo 25, lyginant A. Miškinio poeziją su K. Mieželaičio] // Literatūra ir menas. 1989, bal. 1 5, p. 5; Baltakis A. Nevienai kartai... (atsisveikinant su A. Miškiniu) // Ne­paklusnus šunytis /A. Baltakis. Vilnius, 1989, p. 188-191; Pergalė, 1984, nr. 1, p. 158-160: portr.; Baltrūnas A. Iš tolo švietė žiburiai // Vaga po vagos / A. Baltrūnas. Vilnius, 1988, p. 126-129; Bereiša L. Atminties gėlė nenuvytus... // Utenis. 1990, saus. 27; Bičiūnas V. Lietuviškoji politika: (kritikos štrichai) // Garsai. 1930, nr. 2, p. 139, 142; Binkis K. Poetų konfliktas su tikrove. - Portr. // Litera­tūros naujienos. 1935, nr. 1, p 1-2; Bradūnas K. "O man rašant sudreba pirštai": poetui A. Miškiniui mirus. // Draugas. 1984, kovo 31, priedas "Mokslas, menas, literatūra"; Braziulis L. Ką poetui diktavo širdis // Tiesa. 1984, gruod. 16; Bruzgelevičius K. Dar peršti ant skruostų prišalusios ašaros: [apie tremtinių poeto A. Miš­kinio ir dain. A. Kučingio reabilitavimą] // Tiesa. 1990, saus. 26; Bučys A. Literatūros savimone: nac. aspektas. Vilnius, 1985, p. 129, 131, 271; Бучис А. О связях поезии истории // Вильниус, 1989, nr. 11, p. 175-177. - Rus; Bukelienė E. Ar jaučiame ribą?:
[dėl V. Aleknos atsiminimų apie A. Miškinį) // Literatūra ir menas. 1990, gruod. 15; Būtėnas J. Arti gimtosios žemės.- Portr. Litera­tūra ir menas.
1965, saus. 30; Būtėnas J. Tolesnės kūrybinės sėk­mės. - Portr. // Vakarinės naujienos. 1975, saus. 29; Ciočytė D. Biblija lietuvių literatūroje. Vilnius, 1999, p. 100, 144-146; Daujo­tytė V. Iš gyvenimo - gyvenimui // Literatūros panorama'82. 1983, p. 43-44; Daujotytė V. Lyrikos būtis: teminiai portretiniai etiudai. Vilnius, 1987, p. 136, 145, 178, 281; Dautartas V. Keli štrichai trijų portretams: [A. Miškinis ir kt.]. - Portr. // Švyturys. 1987, nr. 6, p. 26-27; Drunga K. Prie A. Miškinio biografijos // Akiračiai. 1984, nr. 9, p. 5; XX amžiaus lietuvių literatūra. Vilnius, 1994, p. 117, 159, 180, 229, 245-247 ir kt.; Gadeikis L. "Sakiau, žadėjau jums, kad greit sugrįšiu": [dėl rinktinių raštų leidimo]. - Portr. // Lietuvos aidas. 1995, vas. 10, p. 14; Galinis V. Lyrinio eilėraščio meistras // Šaknys ir atžalos / V. Galinis. Vilnius, 1984, p. 207-215; Galinis V. Naujos kryptys lietuvių literatūroje. Vilnius, 1974, p. 299-301, 308 ir kt.; Gasperaitis A. Šviesos kelių tiesėjas. - lliustr. // Indraja. 1998, nr. 1, p. 9, 11; Gasperaitis A. "Tave papuošt žadėjom" // Tave papuošt žadėjom: rašytojų, švietėjų siluetai / A. Gasperaitis. Utena, 1998, p. 142-170; Geda S. Dar kartą apie Antaną Miškinį. - Portr. // Lietuvos aidas. 2004, bal. 24, p. 7; Geda S. Punktyru apie Antaną Miškinį. - Portr. // Šiaurės Atėnai. 1992, vas. 14, p. 4; Lietuvos aidas. 2002, gruod. 31, p. 7; Geniušas A. Barbed - wire Odyssey. - Angl. // Vilnius. 1996, summer, p. 133-141; Geniušas A. Lagerių gėla ir godos. - lliustr. // Literatūra ir menas. 1990, bal. 14, p. 12;
Geniušas A. Šališkas požiūris: [atsiliep. į V. Aleknos str. "Ką supratau apie poetą", išsp. žurn. "Kultūros barai", 1990, n r. 8/9] // Literatura ir menas. 1990, gruod. 15, p. 7; Gira L. 2-oji ir 3-oji grandinės // Pirmas dešimtmetis: 18 poetų. Kaunas, 1929, p. 8, 10, 11, 13, 14 ir kt.; Girdzijauskas V. Atgailos ir vilties psalmės. - Portr. // Švytu­rys. 1990, nr. 13/14, p. 24-27; Gliaudą J. Ašara dėl Stasio, Antano ir Kazimiero: [S. Anglickio, A. Miškinio, K. Inčiūros] // Draugas. 1958, geg. 24, priedas "Mokslas, menas, literatūra"; Greimas A. J. Iš arti ir toli. Vilnius, 1991, p. 102, 103, 109 ir kt.; Grinius J. Veidai ir problemos lietuvių literatūroje. Roma, 1977, t. 2, p. 139, 141, 144, 158 ir kt.; Grudzinskas L. "Skrenda gervės pro mano Juknėnus..." - Iliustr. // Blaivioji Lietuva. 2000, birželis, p. 3; Gudaitis L. Teisybė daugiaveidė: lietuvių literatūros, knygotyros ir spaudos istorijos etiu­dai. Kaunas, 1998, p. 30, 92, 112, 115, 182-195 ir kt.; Indriliūnas M. Lietuvių naujosios lyrikos etiudai // Ateitis. 1937/38, nr. 2, p. 553, 555-556, 558-560; Inis L. Pasikinkęs jauną vėją: jaunasis K. Binkis. Kaunas, 1993, p. 266-268, 288-289, 292 ir kt.; Išaugęs Aukštaitijos žemėje. - Aut.: M. Stundžia, N. Tumėnas. - Portr. // Lenino keliu. Utena, 1975, saus. 30; Jackiewicz M. Literatūra litewska w Polsce w XIX i XX vvieku. Olsztyn, 1999, p. 188, 190, 191, 193 ir kt. - Lenk.; Jakelaitis V. A. Miškinio nežinomos kūrybos sugrįžimas // Mokymo ir auklėjimo proceso tobulinimas realizuojant švietimo reformą: moksl. metod. konferencijos pranešimų tezės. Klaipėda, 1988, p. 63-64; Jakelaitis V. Tai kas tu toks, Antanai Miškini? // Pergalė. 1990, nr. 4, p. 151-167; Janušauskienė V. Aukštaičių poetų (A. Strazdo, V. Vienažindžio, A. Miškinio, P. Šir­vio) pasaulėjautos bruožai // Mokykla. 1995, nr. 7/9, p. 54-59; Jauniškis B. Džiaugiuosi, kad teko su jais pabendrauti: [A. Miškiniu, P. Adriušiu, P. Tilvyčiu] // Metai su rašytojais / B. Jauniškis. Kaunas, 1993, p. 83-96; Jonuškaitė B. Miškinio ir Panavo duetas Juknėnuose. - Iliustr. // Literatūra ir menas. 2003, spal. 17, p. 3; Jonuškaitė B. Untaninės Juknėnuose. - Iliustr. // Nemunas. 2004, birž. 17-23 (nr. 10), p. 1-2; Jonuškienė R. Apleistoje memorialinėje sodyboje - pelėsių kvapas ir dulkės. - Iliustr. // Utenis. 2001, liep. 3, p. 1, 3; Juodzevičius B. Paslėptas poeto žodis. - Iliustr. // Utenis. 2003, birž. 7, p. 1-2; Juodzevičius B. Poezija visiems reikalinga: [apie memor. muziejų]. - Iliustr. // Lenino keliu. Utena, 1987, vas. 7; Jurgutienė A. Naujasis romantizmas - iš pasiilgimo: lietuvių neoromantizmo pradininkų estetinė mintis. Vilnius, 1998, p. 41, 55, 173, 182, 238 ir kt.; JuškaitisJ. Antano Miškinio vakare // Poezijos pavasaris'89.Vilnius, 1989, p. 350; Kačerauskienė A. Pabuvęs purvino gyvenimo dugne // XXI amžius. 2000, bal. 12, p. 9, 16; Kaltinamasis aktas A. Miškinio byloje; Iš A. Miškinio reabilitacijos pažymė­jimo // Rašytojai pokario metais: dok. rink. Vilnius, 1991, p. 459-460, 481; Kaminskas J. Keturi kūrybiniai dešimtmečiai. - Portr. // Tiesa. 1965, saus. 29; Karuža P. Kelią jaunajai kartai // Petras Karu­ža. Vilnius, 1990, p. 144; Katilius V. Židiniai ir žmonės. Vilnius, 1997, p. 86, 212, 217-221, 247 ir kt.; Katinas R. Juknėnuose ele­gantiškai sninga: [literatų klubo "Verdenės" suorganizuotas vakaras Antanui ir Motiejui Miškiniams]. - Iliustr. // Utenos apskrities ži­nios. 2003, vas. 18, p. 2; Kavolis V. Sąmoningumo trajektorija. Chicago, 1986, p. 143, 148, 187; Kavolis V. Žmogus istorijoje. Vilnius, 1994, p. 233, 258, 448; Kazicla V. Vakaras su A. Miškinio balsu. - Iliustr. // Kelias namo / V. Kaziela. Utena, 2003, p. 13-16; Kazlauskas A. Po rudenio klevais: [uteniškiai literatai - A. Miškinis ir kt.]. - Portr. // Darbas. 1991, lapkr. 27; Kirkilą J. Kryptis į nūdieną. - Iliustr. // Kauno tiesa. 1965, saus. 29; Kontrimavičius T. Poeto A. Miškinio skulptūra jau gimtinėje: [Utenos kraštotyros muz.] // Lietuvos rytas. 1998, rugpj. 4, priedas "Mūzų malūnas", p. 2; Kossu-Aleksandravičius J. Ant. Miškinio lyrikos vedamasis motyvas // Naujoji Romuva. 1934, nr. 207/208, p. 929; Kubickienė S. Žmo­gus ir poetas. - Portr. // Indraja. Utena, 1990, sausis-vasaris, p. 6; KubiliusV. Gimtosios žemės poetas. - Portr. // XX amžiaus lietuvių poetai / V. Kubilius. Kaunas. 1980, p. 208-223; Kubilius V. XX amžiaus lietuvių lyrika. Vilnius, 1982, p. 310-318 ir kt.; Kubilius V. t. 19, p. 54-55: portr.; 1969, t. 36, p. 394; 1985, t. 37, p. 405; Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija, 1945-2000. Vilnius, 2002. - Žr. Asmenvardžių r-klę; Lietuvių literatūra svetur, 1945-1967. Chicago, 1968, p. 225, 450, 583, 591 ir kt.; Lietuvių literatūros encik­lopedija. Vilnius, 2001, p. 337-338; Lietuvių literatūros istorija. Vilnius, 1979, t. 1, p. 297, 328-330: portr.; Lietuvių literatūros istorija. Vilnius, 1965, t. 3, d. 2, p. 622-629: iliustr.; 1968, t. 4, p. 796-797; Lietuvių literatūros kritika. Vilnius, 1972, t. 2, p. 431; Lietuvos TSR Rašytojų sąjungos valdybos raštas TSRS Rašytojų sąjungos valdybai dėl grįžusių po arešto į literatūrinį darbą lietuvių rašytojų sušelpimo: [A. Miškinio ir kt.] // Literatūra, 1940-1960: dok. rink. Vilnius, 1992, p. 640-641; Lipskis S. Gražiausia kvietka gimtinei. - Portr. // Nuo kaimo iki miesto: etiudai apie Žemaitės ir P. Ziberto premijų laureatus / S. Lipskis. Vilnius, 1983, p. 153-159; Litauische Poesie aus zwei Jahrhunderren. Berlin, 1983, p. 326, 353. - Vok.; Loodus M. Miškinis surnud // Sirp ja Vaasar. 1984, 6
jaan. - Est.; Lukošiūnas R. Sovietų moralinio teroro dokumentas: kaip po karo Lietuvoje vyko "literatūrinio fronto mobilizacija": [A. Miškinio it kt. apkaltinimai] // Aidai. 1978, nr. 10, p. 429-433; 1979, nr. 1, p. 5-10; Macevičius J. Daug gražių pavasarių. - Portr. // Pergalė. 1965, nr. 1, p. 180; Mackutė P. Antano ir Motiejaus Miš­ kinių memorialinei sodybai reikia remonto ir dėmesio. - Iliustr. // XXI amžius. 2001, rugpj. 22, p. 6; Mackus A. Ties nepriklausomybe ir ties žemėn neįaugusia karta // Metmenys. 1960, kn. 2, p. 10, 12; Maldonis A. Gražus, taurus poetas ir žmogus. - Portr. // Literatūra ir menas. 1983, gruod. 24; Martinaitis M. Elegantiškos lyrikos stiliuje // Literatūra ir menas. 1976, bal. 17; Matuzevičius E. Kur Ligajo ežero krantas // Literatūra ir menas. 1985, saus. 26; Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. Vilnius, 1968, t. 2, p, 611: portr.; Mikulėnaitė E. Sėmiau šviesą Utenoje. - Iliustr. // Liaudies kultūra. 1990, nr. 3, p. 15-16; Mikulėnaitė-Jonuskienė R. Naujai nušvito A. ir M. Miškinių memorialinė sodyba. - Iliustr. // XXI amžius. 2003, lapkr. 19, p. 3; Utenis. 2003, liep. 15, p. 12; Nastopka K. Lietuvių eilėraščio poetika: XX a. Vilnius, 1985, p. 110-114, 182-185, 197 ir kt.; Nastopka K. Poezijos atrama - gimtoji žemė // Tiesa. 1985, saus. 29; Natkevičius V. Žaliojo Lietuvos kaimo dainiui užgesus. - Portr. // Plyksniai ateitin / V. Natkevičius. Vilnius, 2002, p. 307- 320; Draugas. 1985, vas. 23, priedas "Mokslas, menas, literatūra"; Natkevičius V. Plyksniai ateitin. Vilnius, 2002, p. 344, 367, 380, 407 ir kt.; Naujausioji lietuvių literatūta. Vilnius, 2003, p. 68, 87, 323, 372, 414 ir kt.; Naujokaitis P. Lietuvių literatūros istorija. Chicago, 1976, t. 3, p. 67-69: portr.; Nėris S. Mielas kolega: (laiškas, Panevėžys, 1936] // Raštai / S. Nėris. Vilnius, 1984, t. 3, p. 394; Nyka-Niliūnas A. Temos ir variacijos. Vilnius, 1996, p. 17, 68, 75-88, 107, 227 ir kt.; Pagramantis L. Apmąstymai apie praeinantį laiką ir kitas smulkmenas // Draugas. 1965, liep. 24, priedas "Moks­las, menas, literatūra"; Pakalniškis R. Lietuvių poema. Vilnius, 1990, p. 151-153, 321-322 ir kt.; Panavas P. Po A. ir M. Miškinių dangu­mi: [lit. popietė Daugailiuose (Utenos raj.)]. - lliustr. // Indraja. 2004, nr. 1, p. 11; Panavas P. "Sakiau, žadėjau jums, kad greit sugrįšiu". - Portr. // Utenis. 1990, saus. 27; Paulavičius A. Kaip mano sopulio daina // Aš palieku jums ramybę: akistata su nepalūžu­siais žmonėmis / A. Paulavičius. Kaunas, 1995, p. 110-136; Kauno diena. 1994, gtuod. 20, p. 10; Petkevičienė V. Su Antanu Miškiniu atsisveikinus. - Portr. // Laisvė. 1984, saus. 13; Petravičienė M. Apgultosios Trojos motyvai S. Nėries ir A. Miškinio poezijoje. - Portr. // Gimtasis žodis. 1999, nr. 9, p. 26-29; Petronis J. Jonas Giria - poetas ir kareivis: [apie A. Miškinio kūrybą, slapyv. spausd. savaitr. "Karys", 1928-1932 m.] // Metai. 1991, nr. 2, p. 189-190; Pyragytė K. [A. Miškinio] premijos laureatai // Utenos apskrities žinios. 2004, birž. 10, p. Prisimenam "Aušrą": [Kauno "Aušros" ginin.]. Toronto, 1990, p. 1 18-120; Papildymai. 1999, p. 176; Pu­tinas-gyvenimo ir kūrybos akiračiai. Vilnius, 1996,p.96,110,255, 429 ir kt.; Račkauskas K. Aukštaičių dainius gimtinėje: [memor. muziejus]. - lliustr. // Kultūros barai. 1986, nr. 12, p. 44; Radauskas H. Apie kūrybą ir save // Henrikas Radauskas atsiminimuose ir kri­tikoje. Vilnius, 1994, p. 331, 351, 398, 417 ir kt.; Ramojus V. Tautiškojo poeto didybė ir tragedija. - Portr. // Pasaulio lietuvis. Chicago, 1985, nr. 3, p. 16-20; Rašytojai pokario metais: dok. rink. Vilnius, 1991, p. 10, 13, 32, 56, 1 16, 1 58 ir kt.; Reimeris V. "Gerai, kad aš ne emigrantas..." - Portr. // Tėvynės balsas. 1 965, sausis (nr. 8); Rutkauskienė R. Utenos centrinės A. ir M. Miškinių bibliotekos sukaktis // Lietuvos aidas. 1997, vas. 1, p. 4; Saladžius S. "Ut ir Utena..." - lliustr. // Literatūra ir menas. 1990, vas. 10; Santvaras S. Du poetai, Sibiro tremtiniai išėjo anapusėn // Naujoji viltis. Čikaga, 1984, nr. 17, p. 92-95; Savukynas B. Ir vėl riba!: [atsiliepimas į E. Bukelienės str., išsp. savaitr. "Literatūra ir menas", 1990, gruod. 15 dėl V. Aleknos atsiminimų apie A. Miškinį] // Literatūra ir menas. 1991, vas. 2, p. 7; Slovnik spisovatelu. Praha, 1977, t. 2, p. 108. - Ček.; Stanaitis A. A. ir M. Miškinių sodyba kasmet gražėja // Utenos apskrities žinios. 2004, spal. 2, p. 2; Stanaitis A. Rekonstrukcija gerai. Kas po jos: [A. ir M. Miškinių gimtoji sodyba] // Utenos apskrities žinios. 2003, saus. 21, p. 1; Stankėnas P. Lietuva dabarti­nės Lietuvos poezijoje // Metmenys. 1966, kn. 12, p. 131 ir kt.; Stoberski Z. Historia literatury litewskiej. Wroclaw, 1974, p. 160-161: portr. - Lenk.; Stundžia M. Mielas mūsų žmogus. - Portr. // Lenino keliu. Utena, 1983, geg. 28; Stundžytė Z. Kūrybos paslaptis. - lliustr. // Gimtoji žemė. Ukmergė, 1990, vas. 10; Su poetu Anta­nu Miškiniu ir žurnalistu Antanu Bružu Sovietijos kalėjimuose: [pa­gal vengro R. Ruperto knygą, išl. Niujorke] / Dn. // Draugas. 1974, birž. 29, priedas "Mokslas, menas, literatūra"; Sukovskis A. Dzejinieks sirds vairs nepukst // Karogs. 1984, nr. 4, p. 203. - Latv.; Sventickas V. Paminklams nesaugu: [pavogta ir sugrąžinta skulpt. "Rūpintojėlis" nuo poeto antkapinio paminklo]. - lliustr. // Litera­tūra ir menas. 1992, rūgs. 19; Sventickas V. Paskui pėsčią paukštį. Vilnius, 1988, p. 11, 46, 87, 300 ir kt.; Šidlauskas A. Kryžiaus simbolis lietuvių poezijoje. - lliustr. // XXI amžius. 2000, bal. 19, p. 1, 8-9; Šilbajoris R. A short History of Lithuanian Literature. Vil­nius, 2002, p. 86-87: portr. - Angl.; Siožinys J. "Eilėraštį drebančiom rankom..." // Pergalė. 1985, nr. 1, p. 160-162; Tarybinė lietu­vių literatūros kritika. Vilnius, 1980, p. 43-44; Tarybų Lietuvos rašytojai: biobibliogr. žodynas. Vilnius, 1984, p. 218-219: portr.; Tyruolis A. Pažintis su rašytojais ir knygomis. Kaunas, 1995, p. 57, 127, 249 ir kt; Vilnius, 1997; Lietuvių enciklopedija. Boston, 1959,
74, 90, 184 ir kt.; 1935-jų metų literatūros laureatai. - Portr. // Literatūros naujienos. 1936, nr. 3, p. 1; 1935 metų literatūros pre­mijos ir jų laureatai // Šviesos keliai. 1936, nr. 2, p. 114-1 16; Tūtlytė R. Ankstyvoji Antano Miškinio lyrika: pasaulėjauta ir stilistika. - Portr. // Mokykla. 1993, p. 10-12; Tūtlytė R. Antano Miškinio eilėdara (ankstyvasis periodas) // Jaunųjų filologų darbai. Vilnius, 1986, [kn. 2], p. 21-26; Tūtlytė R. A. Miškinio lyrikos žodis neoro­mantizmo kontekste; Antano Miškinio lyrikos tropai. - Bibliogr. str. gale (13, 28 pavad.) // Literatūra. 1985, t. 27, sąs. 1, p. 3-20, 46-51; Tūtlytė R. Antano Miškinio eilių fonika // Literatūra. 1986, t. 28, sąs. 1, p. 46-51; Tūtlytė R. Eilėraščio versmės: A. Miškinio kūrybos psichologijos bruožai // Literatūros kritika ir dabartis, 1984-1987. Vilnius, 1988, p. 231-246; Pergalė. 1987, nr. 3, p. 137-146. - Bib­liogr. išnašose; Tūtlytė R. Iš gyvos dvasios: tremties eilėraščiai. -Uiustr. // Dialogas. 1993, geg. 14, p. 4-5; Tūtlytė R. "Žemėn žiedlapiais tebesninga..." - Portr. // Literatūra ir menas. 1985, saus. 26, p. 4-5; Umbrasaitė R. Dešimtoji akistata // Naujos knygos. 1975, nr. 3, p. 35-36; Vaičiulaitis A. Dvidešimties metų lyrika // Židinys. 1938, nr. 5/6, p. 694-695; Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. Vilnius, 1996, p. 248; Vaškelis B. Du Jurgiui Baltrušaičiui dedikuoti eilėraščiai: [A. Miškinio "Giedojimas ant Nemuno" ir J. Juškaičio "Pavasario vandens"]. - Portr. // Draugas. 1973, birž. 16, priedas "Mokslas, menas, literatūra"; Vaškelis B. Žvilgsnis iš atokiau. Vil­nius, 2004, p. 28, 111, 118, 142, 252 ir kt.; Venclova A. Kelios mintys apie Antano Miškinio poeziją // Epochos vėjas / A. Venclova. Vilnius, 1962, p. 232-246; Venclova A. Prie Nemuno liepsnojo uo­gos. Vilnius, 1996, p. 353, 543 ir kt.; Vijeikytė A. Uteniškių sugrįži­mas į Juknėnus: [mėgėjų teatro spektaklis pagal A. Miškinio atsimi­nimus] // Mėgėjų teatras Lietuvos kultūroje / G. Šimkus. Klaipėda, 2003, p. 299-300; Viliūnas G. Literatūrinis gyvenimas nepriklauso­moje Lietuvoje (1918-1940). Vilnius, 1988, p. 47, 53-56,66, 80, 97 ir kt.; Zaborskaitė Z. Kas yra tiesos sakymas?: [apie A. Dambrausko, A. Miškinio ir A. Kučingio laiškus iš lagerio V. Mykolaičiui-Putinui, išsp. "sietyne", 1989, nr. 5] // sietynas. 1989, nr. 6, p. 255-260; Žilėnas A. Aukštaitijos ąžuolai: [apie brolius Antaną ir Motiejų Miš­kinius] // Utenis. 1992, birž. 27-liep. 2.

90 m. JUBILIEJUS

Aidukas P. Poeto Antano Miškinio 90 metų sukaktį minint. - Portr. // Tremtinys. 1995, vasaris (nr. 8), p. 5; Andriuškevičius J. Poetui Antanui Miškiniui - 90. - Portr. // Sūduva. 1995, vas. 11, p. 3; Baliukonytė O. Sidabru juodas varnas palesinęs... // Dialogas. 1995, vas. 10, p. 4; Bučys A. Poetas ir kirviai, muilai bei nuodai - Portr. // Respublika. 1995, vas. 11, p. 21; Burdinaitė B. Poetas iki kaulo sme­genų. - Portr. // Aušra. Punskas, 1995, nr. 4, p. 24-25; Genevičiūtė J. Kas švietė lagerių tamsoj // Ūkininko patarėjas. 1996, vas. 4, p. 21; Genevičiūtė P. Poetas iš Dievo malonės. - Iliustr. // Kauno diena. 1995, saus. 28, p. 17, 18; Grybas R. Dvasios rezistencijos dainius // Respublika. 1995, vas. 11, p. 21; Jonuškienė R. "Mano dainos namo tegrįžta...": [renginiai, skirti metinėms] // Utenis. 1995, vas. 14, p. 1; Kačiušis S. Ir pats laikėsi, ir mus stiprino. - Portr. // Šiaulių naujienos. 1995, bal. 1, p. 12-13; Kaziela V. Svarbu susitikti ir pabūti kartu. -Iliustr. // Utenos krašto žinios. 1995, vas. 18; Kaziela V. Vakaras su Antano Miškinio balsu. - Iliustr. // Diena. 1995, vas. 11, p. 1, 5; Kazlauskaitė A. A. Miškinio poeziją prisiminimus... // Žemaičių saulu­tė. 1995, vas. 4, p. 8; Kuosienė A. "Poetai ir pradžiugina, ir paguodžia liūdesio valandomis" // Kėdainių garsas. 1995, vas. 11, p. 3; Leipus V. "Šiandien taip elegantiškai sninga..." - Iliustr. // Vakarinės naujienos. 1995, vas. 28, p. 6; Maksela L. Paminėtas Antano Miškinio 90-metis // Kauno laikas. 1995, kovo 17; Maldonis A. Kalbėjimas vaizdais: [po­kalbis] / užrašė J. Žitkauskas. - Portr. // Lietuva. 1995, vas. 11, p. 6; Matusevičiūtė I. Žmogiškasis balsas // Nežinoma žemė. 1995, rugpjūtis (nr. 1), p. 14-15; Pražydę - degame, sudegę - liekame / A. M. - Portr. // Dienovidis. 1995, vas. 24, p. 14; Semionova V. Pagerbtas laisvės dainius. - Iliustr. // Jonavos balsas. 1995, kovo 4; Šimkus V. Žaliojo sodžiaus dainius // Metai. 1995, nr. 4, p. 152; Šinkūnaitė J. Pagerbtas Antanas Miškinis gimtinėje // Diena. 1995, bal. 14, p. 12; Tūtlytė R. Vaižgantiškasis Miškinis. - Iliustr. // Literatūra ir menas. 1995, vas. 11, p. 1; Vasiliauskienė A. "Ar reikia mums poetų?" // Apžvalga. 1995, vas. 17-23 (nr. 7), p. 2; Vitkūnas V. A. Miškinis: šviesą ir gėrį skleidęs. - Iliustr. // Vakarinės naujienos. 1995, vas. 10, p. 1.

ATSIMINIMAI

Alekna V. Ką supratau apie poetą... - Portr., iliustr. // Kultūros barai. 1990, nr. 9, p. 40-44; nr. 10, p. 49-55; Andriušis P. Septinton įleidus. Kaunas, 1992, p. 20, 21, 35, 45 ir kt.; Atsiminimai apie Vincą Mykolaitį-Putiną. Vilnius, 1992, p. 212, 328, 333, 388, 546 ir kt.; Aukštaitis A. "Gerai, kad aš ne emigrantas" // Laisvė. 1985, kovo 1; Cekys J. Netesėti pažadai: [apie poetus T. Tilvytį, A. Miškinį ir kt.] // Gairės. 1998, nr. 8, p. 17-18; Dambrauskas A. Prisimenu Antaną Miškinį // Sulaužyti kryžiai / A. Miškinis. Vilnius, 1989, p. 131-161; Dambrauskas A. Viskas praeina: mokslo dienų, lagerio ir tremties metų atsiminimų nuotrupos. Vilnius, 1991, p. 128-133, 147-149, 163-166, 167-168 ir kt.; Elegantiškas, šmaikštaus žodžio ir labai pa­žeidžiamas... / užrašė R. Jonuškienė. - Iliustr. - Aut.: A. Gasperaitis, M. Stundžia, P. Panavas, V. Tvarijonas, R. Paliukaitytė // Utenis. 2000, vas. 10, p. 5; Dienovidis. 2000, kovo 10-23 (nr. 9/10), p. 11; Geniušas A. Spygliuota Odisėja // Sulaužyti kryžiai / A. Miškinis. Vilnius. 1989, p. 162-209; Jakelaitis V. Antano Miškinio akademijos: [poeto gyvenimas Sibire: su tremtinių atsiminimais]. - Iliustr. // Perga­lė. 1989, nr. 1, p. 134-152; Jakelaitis V. Su Antanu Miškiniu Vičiūnuose, ir po to - poeto akademijos: [su A. Miškinio sūnaus Juozo pareiškimu LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkui, p. 236-238, ir laišku E. Mieželaičiui, p. 240-241 ] // Sulaužyti kryžiai / A. Miškinis. Vilnius, 1989, p. 210-294; Jakimavičius A. Su Antanu Miškiniu Gulage. - Portr. // Trimitas. 1992, nr. 2, p. 4-5; Juodvalkis V. Pora akimirkų iš Antano Miškinio gyvenimo // Mano dienos / V. Juodvalkis. Chicago, 1973, p. 81; Keliuotis J. Mano autobiografija: atsiminimai. Vilnius, 2003, p. 132, 1 57, 168, 392 ir kt.; Kubickienė S. Atminty vis atgyja šviesus paveikslas. - Iliustr. // Utenis. 1994, saus. 22, 29; Lisauskas A. Trys savaitės su poetu Antanu Miškiniu. - Portr. //Dienovidis. 1997,saus. 17,p. 10; Macijauskienė M. Perlaiko rūką. - Portr. // Kauno tiesa. 1989, vas. 5, p. 3-4; Panavas P. Susitikimai. -Portr. // Santara. 1992, nr. 9, p. 90-96; Puslys G. Juknėnų Miškiniai: [apie brolius Antaną, Motiejų ir Vincą]. - Portr., iliustr. // Naujasis dienovidis. 1994, kovo 4, p. 10; Utenis. 1994, kovo 5, 12; Sandrava. 1994, balandis (nr. 7), p. 6-7; Puslys G. Praeitis dar nenutolo, viskas atminty dar neužžėlę. - Portr. // Utenis. 2000, vas. 10, p. 4; Trumpa V. Kas verta, ko neverta rašyti: [dėl V. Aleknos atsiminimų apie A. Miškinį] // Literatūra ir menas. 1991, vas. 16, p. 6; Vaičiūnas A. Antano Miškinio legenda // Dienovidis. 1995, kovo 17, p. 13; Žilėnas A. Skrenda gervės pro mano Juknėnus. - Iliustr. // Lietuvos aidas. 2000, kovo 21, 28; Žukas V. Poetas Antanas Miškinis. - llitistr. // Pažinti kultūros žmonės / V. Žukas. [Vilnius, 2002], p. 114-124.

EILĖRAŠČIAI, SKIRTI A. MIŠKINIUI

Aistis J. O, kaip graudu // Raštai / J. Aistis. Chicago. 1988, t. 1, p. 77; Aistis |. Daina graudyn ir įstabyn. Kaunas, 1991, p. 55; Andriuškevičius J. Pokalbiai su Antanu Miškiniu // Naujasis kelias. Marijampolė, 1989, lapkr. 1 1; Grabauskas V. Pažintis su A. Miškiniu // Beržas, kurio nebėra / V. Grabauskas. Vilnius, 1997, p. 170; Gutauskas L. Narjan Maras // Poezijos pavasaris. Vilnius, 2004, p. 53; Jakštas J. Eiliuotas žodis Poetui // Septyni gyvenimai, septynios mirtys / J. Jakštas. Vilnius, 2003, p. 35; Poezijos posme gyvi. Kaunas, 1984 p. 107; Juškaitis J. Antano Miškinio vakare // Pučia vėjas į širdį / J. Juškaitis. Vilnius, 1990, p. 130; Aidai. 1991, nr. 4, p. 268;Karčiauskas M. Antanui Miškiniui // Dienos elegijos / M. Karčiauskas. Vilnius, 1985, p. 37-38; Literatūra ir menas. 1985, vas. 16, p. 11; Katinas A. "Vėl skrenda gervės pro tavus Juknėnus... " // Lenino keliu. 1984, birž. 16; Kaziela V. A. Miškiniui // Indraja. 1990, sausis-vasaris, p. 7; Kinderis J. "Olžeraso upė tyliai neša rąstą..." // Bibliotekų darbas. 1990, nr. 6, virš. p. 2; Kupris V. Interviu su A. Miškiniu // Širdies paslaptys / V. Kupris. Kaunas, 1994, p. 95; Panavas P. Kelyje // Švyturys. 1984, nr. 11, p. 29; Rastenis K. Miškinio Lietuva // Išgludinti požymiai / K. Rastenis. Vilnius, 1988, p 107; Po Aukštaitijos pilnatim. Klaipėda, 1993, p. 90; Rudokas V. "Atodūsių žeme! Atgal atsigręžęs..." // Vėjas į veidą / V. Rudokas. Vilnius, 1984 p. 118; Rudokas V. Tiek yra meilės žodžių. Vilnius, 1989, p. 295-296; Stanevičius A. Niūniuoju Miškinį // Viešbutis / A. Stane­vičius. Vilnius. 1989, p. 109; Stundžia M. Juknėnų sūnui // Giedrėk virš mūsų / M. Stundžia. Utena, 1993, p. 8; Stundžia M. Kopimas į kalną. Utena. 1995, p. 48; Siožinys J. "Dar ne kartą susitiksim" // Poezijos posme gyvi. Kaunas, 1984, p. 108; Po Aukštaitijos pilna­tim. Klaipėda, 1993, p. 51.

APIE ATSKIRAS KNYGAS

"Balta paukštė". Blazas H. Kreivo kelio lyrika / Henrikas // Studentas. 1928, nr. 4, p. 4-5; J. G. // Židinys. 1928, nr. 4, p. 31 5; Karuža P. / P. K. // Petras Karuža. Chicago, 1984, p. 154-155. -Taip pat: Vilnius, 1990; Ateitis. 1928, nr. 7/9, p. 348; Šimkus J. / P. Daugnora // Moksleivių varpai. 1928, nr. 7, p. 16-17.

"Varnos prie plento". Brazdžionis B. / J. Brazaitis // Vairas. 1935, nr. 2, p. 252-256; Daujotas L. //Jaunoji karta. 1935, nr. l,p. 16-17; Juodelis P. /T. Galinis // Šviesos keliai. 1935,nr. 1, p. 57-62; Aleksandravičius J. Antano Miškinio lyrikos vedamasis motyvas / Kossu Aleksandravičius // Naujoji Romuva. 1934, nr. 207 / 208, p. 926-929; Krivickas B. Maironio "Pavasario balsai" ir Miš­kinio "Varnos prie plento" // Ateitis. 1938/1939, nr. 3, p. 148-153; nr. 4, p. 208-214; Povilavičius S. P. Cvirka ir A. Miškinis - "šakalo" literatūros išrinktieji / štp. Vykintas. - Portr. // Lietuvos aidas. 1936, vas. 1 (nr. 51); Vaičiulaitis A. Knygos ir žmonės. Vilnius, 1992, p. 376-379; Aug. Raginis // Židinys. 1935, nr. 4, p. 449-452.

"Keturi miestai". Aleksandravičius J. // Naujoji Romuva. 1939, nr. 4, p. 89-91; Bradūnas K. Tikrovė poetų lūpose // Studentų dienos. 1939, saus. 31 (nr. 2); Būdavas S. Poeto apeliacija // XX amžius. 1938, gruod. 31 (nr. 297); Duobinis K. // Tautos mokykla. 1939, nr. 5, p. 115-116; Gaudentas N. Gyvas poezijos žodis apie Lietuvą // Dienovidis. 1938, nr. 10, p. 409-415; Krivickas B. Premijuotoji literatūra // Ateitis. 1938/39, nr. 7, p. 409; Kuodys L. / L. K. // Mokslo dienos. 1939, nr. 1, p. 40-42; Povilavičius S. A. Miškinio poemos apie Lietuvą / Stp. Vykintas // Lietuvos aidas. 1938, gruod. 23 (nr. 583); Vaivoras J. Tautinio idealo ieškojimas dabartinėje mūsų poezijoje // Trimitas. 1939, rugpj. 31, nr. 35, p. 846-847.

"Eilėraščiai". Mozūriūnas V. Poeto keliai ir kryžkeliai // Raštai / V. Mozūriūnas. Vilnius, 1971, t. 2, p. 256-263.

"Arti prie žemės". Miškinis A. "Staiga paklaustas aš neatsiminčiau..." - Portr. // Naujos knygos. 1965, nr. 2, p. 14; Kirkila J. "...Daug iš žemės rašto išskaičiau..." // Literatūra ir menas. 1965, spal. 16.

"Svajone ir maištas". Miškinis A. Poeto žodis. - Portr. / / Naujos knygos. 1967, nr. 5, p. 6; Areška V. Vidinių poeto išgyvenimų biografija // Literatūra ir menas. 1968, saus. 13; Masionis A. Paminklas revoliucijos poetui // Pergalė. 1967, nr. 11, p. 163-165; Mikeliūnas K. Giesmė proletarų poetui. - Iliustr. // Kauno tiesa. 1967, rūgs. 23.

"Poezija". [ 2 t.] Miškinis A. Keturi miestai: [to paties pavad. poemos 4-oji d., kurios trūksta Lietuvoje išleistame A. Miš­kinio dvitomyje] // Draugas. 1971, kovo 20, priedas "Mokslas, menas, literatūra"; Miškinis A. Rašytojo žodis. - Portr. // Naujos knygos. 1970, nr. 3, p. 6-7; Aleksandravičius-Aistis J. Poetų naiki­nimo pėdsakais: A. Miškinio poezijos dvitomio Lietuvoje išleidimo proga. - Portr. // Draugas. 1971, kovo 20, priedas "Mokslas, me­nas, literatūra"; Baltakis A. Antano Miškinio poezijos dvitomis // Pergalė. 1971, nr. 5, p 121; Dūkas V. - Angį. // Books abroad. 1971, vol. 45, nr. 4, p. 727.

"Dienoraštis". Miškinis A. Kaune žiemą. - Portr. // Naujos knygos. 1972, nr. 11, p. 5; Masionis A. Pirmas po rinktinės // Literatūra ir menas. 1973, saus. 27; Matuzevičius E. Sklaidant poetinį dienoraštį // Pergalė. 1973, nr. 10, p. 164-165.

"Iš drobių rašto". Bukontas A. Daiktų paprastų grožybė // Pergalė. 1975, nr. 10, p. 166-168; Umbrasaitė R. Dešimtoji aki­stata // Naujos knygos. 1975, nr. 3, p. 35-36.

"Žaliaduonių gegužė". Baltrūnas A. Gimtojo kaimo vaizdai // Prie žmogiškos šilumos versmių / A. Baltrūnas. Vilnius, 1986, p. 262-263; Buitkus J. Versmelė akmenynėje // Nemunas. 1977, nr. 12, p. 54-55; Bulota Jonas. Gimtines takais // Gimtasis kraštas. 1977, rugs. 29; Geda S. Juknėnų kaimo istorijos // Ežys ir Grigo ratai / S. Geda. Vilnius, 1989, p. 310-312; Lietuvos aidas. 2004, bal. 26, p. 7; Literatūra ir menas. 1977, spal. 1 5; Jonynaitė J. Nacionalinių charakterių gimtinėje // Literatūra ir menas. 1978, lapkr. 25; Klimašauskas B. Pavasaris, kuris niekad nesibaigia: Šaukėnuose iškilmingai įteikta šių metų Žemaitės premija. - lliustr. // Komunistinis žodis. Kelmė, 1978, birž. 15; Martinaitis M. Atsiminimai apie žmones ir žodžius // Pergalė. 1978, nr. 1, p. 171 -174; Socialistinis realizmas ir šiuolaikiniai meniniai užmojai. Vilnius, 1981, p. 339-342, 345-349 ir kt.; Šaltenis R. Apie senojo kaimo žmones // Lenino keliu. 1977, spal. 15; Tūtlytė R. -Bibliogr. išnašose // Metai. 1995, nr. 2, p. 127-136.

"Ant Ligajo ežero kranto". Galinis V. Iyrinio eilėraščio meistras // Literatūra ir menas. 1981, saus. 17; Martinaitis M. Iš drobių ir iš raštų // Pergalė. 1980, nr. 1 2, p. 155-157; Umbrasaitė R. Lyrika iš dešimties knygų // Naujos knygos. 1980, nr. 1, p. 27.

"Klevai prie kelio". Kalėda A. Poezja Antanasa Miszkinisa. - Portr. - Lenk. // Gzervvony Sztandar. 1983, 4 wrzes; Matuzevičius E. Toks artimas ir savas // Literatūra ir menas. 1983, birž. 18; Mikutaitė S. Sopulys pavirtęs į dainą // Pergalė. 1982, nr. 10, p. 173-174; Rastenis K. Ten, kur šlama klevai ir uosiai // Literatūra ir menas. 1982, spal. 2; Reimeris V. Klevų auksas // Literatūros panorama'83. 1984, p. 60-63.

"Sulaužyti kryžiai". Alė Rūta. Trys knygos: "Glaustysies tarp audrų" // Laiškai lietuviams. Chicago, 1990, nr. 3, p. 97-98; Geniušas A. Pašauto paukščio balades. - lliustr. // Literatūra ir menas. 1990, vas. 17, p. 5; Klimas A. ...nenulenkei pabūgus sukruvintos, bet išdidžios galvos. - lliustr. // Draugas. 1990, kovo 31, p. 3, priedas "Mokslas, menas, literatūra"; Laurinavičius J. Sulaužytų kryžių sopuliai // Kaišiadorių aidas. 1989, gruod. 23, Trimonis R. Erškėčiuota lemtis poezijoje // Gimtasis žodis. 1991, nr. 1, p. 13-16.

"Psalmės": eilėraščių ciklas. Kubilius V. Lithuanian literature. Vilnius, 1997, p. 340-342.-Angl.; Kubilius V. Sopulio ir protesto psalmės // Pergalė. 1989, nr. 1, p. 3-4; Rubavičius V. Pašauktojo psalmės // Neįvardijamos laisvės ženklas / V. Rubavičius. Vilnius, 1997, p. 203-209; Literatūra ir menas. 1989, kovo 25, p. 12-13, 16; Tūtlytė R. Antano Miškinio "Psalmių" valstietiškoji religinė pasaulėjauta // (gimtasis žodis. 1991, nr. 1, p. 17-19; Sventickas V. Laisvė kurti ir laisvė turėti. Vilnius, 1998, p. 170.

MONOSPEKTAKLIS "LAIŠKAI BROLIUI MOTIEJUI"

Capas M. Buvome nebe vieno tikėjimo: [pasikalb. su LTSR dramos teatro akt. M. Capu / užrašė] A. Navaitytė. - lliustr. // Komjaunimo tiesa, 1989, rugj. 5; GodunavičienėJ. "Slibinai į mūsų žemę atsigrįžta..." // Vakarinės naujienos. 1991, saus. 31.

 

Parengė Paulė Mikalauskaitė
Tarp knygų, 2005, sausis, p. 19 - 24.

©