Naujienos

Naujienų archyvas

2009-12-10

Alfonso Nykos – Niliūno gyvenimo jubiliejaus ir kūrybos vakaras

Gruodžio 16 d. (trečiadienį) 17 val. A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos (Maironio g. 12) konferencijų salėje kraštiečio, poeto Alfonso Nykos – Niliūno gyvenimo jubiliejaus ir kūrybos vakaras „Niekada, niekur neišėjęs“.


Dalyvauja Maironio literatūros muziejaus darbuotoja Virginija Paplauskienė, literatūrologas, leidyklos „Baltos lankos“ gen. direktorius Saulius Žukas, aktorė Regina Paliukaitytė. Renginį veda mokytojas Stepas Eitminavičius.
Maloniai visus kviečiame pasiklausyti poeto įskaitytų eilėraščių, pažiūrėti filmo „Orfėjaus medis“ ištraukų.
 
„Pavasario laukais išsinešu tave širdy...“

Straipsnio autorė šį rudenį ir vėl lankėsi pas A.Nyką-Niliūną Baltimorėje, su kuriuo bendrauja jau kelis dešimtmečius. Buvo atrinkta ir parvežta nauja archyvinė medžiaga, tartasi dėl tolimesnių archyvalijų pergabenimo. Kiekvienas susitikimas su poetu tampa švente dvasiai. Jo gyvenimas ir kūryba teikia peno pamąstymams, aitrina vaizduotę, pagimdo daugybę klausimų. Kūrėjas noriai dalijasi savo išmintimi, gyvenimo patirtimi, pasakoja apie savo klajoklio gyvenimo kelią.
A. Nyka-Niliūnas gimė 1919 metais liepos 15 dieną Nemeikščiuose (Utenos r.). Studijavo romanistiką ir filosofiją Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. 1944 metais pasitraukė Vokietijon. Gilino studijas Tiubingeno ir Freiburgo universitetuose, mokytojavo šių miestų lietuvių gimnazijose, dėstė Meno Institute. Baltimorėje gyvena nuo 1949 metų. Iki 1984 metų dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone. Taip trumpai ir glaustai apibūdintume jo gyvenimo kelią, tačiau jis pats pateikė skaitytojui atsiminimus, nuosekliai užrašytus nuo 1938 metų iki šių dienų. Atsiminimai pulsuoja gyvybe: juose surašyta ne tik griežta faktologija, bet ir subtiliai atskleistas epochos, kurioje gyventa, koloritas. Menininkas, profesionaliai įvaldęs žodį, tapo juo kaip teptuku, spalvindamas jutiminiais niuansais.
A. Nyka-Niliūnas – iškiliausias modernus lietuvių poetas, reikliausias literatūros kritikas, spalvingiausias memuaristas, žymiausių Vakarų Europos klasikų kūrinių vertėjas. Jis debiutavo knyga Praradimo simfonijos, išleista 1946 metais Tiubingene ir laimėjusia BALF‘o premiją. Džiugu, kad į Maironio lietuvių literatūros muziejų poetas perdavė šiuos ir kitų jo knygų kūrybinius rankraščius. MLLM taip pat saugomos visos poeto knygos, išleistos Amerikoje: Orfėjaus medis, Balandžio vigilija, Vyno stebuklas, Žiemos teologija. Literatūros kritikas A.Vaičiulaitis aukštai įvertino jo kūrybą: „A. Nykos-Niliūno daina yra tarsi pati egzistencija ir jos įprasminimas. Jo poezijoje jaučiame idealą: nešti kūrybos švyturį tyrą ir jį įprasminti poezijos vaisiais.“
Ypatingą vaidmenį A. Nyka-Niliūnas atliko, būdamas tokiu reikšmingų leidinių kaip metraščio Tremties metai, antologijos Žemė, žurnalų Aidai ir Literatūros Lankai, Lietuvių Enciklopedijos redakcinės kolegijos nariu arba bendradarbiu. Plačią vagą jis išvarė ir literatūrinės kritikos dirvoje. Rašė proginius, apžvalginius, studijinius rašinius. Nagrinėjimų autorių ir temų spektras platus: nuo K. Donelaičio, Maironio, Vaičiulaičio, A.Miškinio, H.Radausko, V.Mačernio, J.Marcinkevičiaus iki Stefano George, Ivano Bunino, Dantės, Vergilijaus ir kt. A.Nykos-Niliūno pirmasis kritinis straipsnis apie S. Santvaro knygą „Poezija palaužtais sparnais“, buvo atspausdintas žurnale „Tremtinių mokykla“ 1946 metais. Vėliau savo kritikos straipsnius ir kūrybą spausdino Aiduose, Literatūros lankuose, Metmenyse. Rašydamas recenzijas buvo reiklus ir negailestingas tiek jauniems, tiek jau sulaukusiems pripažinimo autoriams. „Kritika negali pavirsti labdaringa įstaiga ir konkuruoti su Raudonuoju kryžiumi...“ – rašė jis viename straipsnyje.
A.Nyka-Niliūnas turi ypatingą vertėjo talentą. Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomos jo verstos knygos W. Šekspyro Hamletas; Ch. Baudelaire Paryžiaus Maironio lietuvių literatūros muziejaus splinas; Vergilijaus Georgikos, bei originalūs Holderlino, Goethes, Rimbaud kūrinių vertimų rankraščiai ir mašinraščiai su pataisymais.
1996 metais Lietuvoje buvo išleista A. Nykos-Niliūno poezijos rinktinė Eilėraščiai ir literatūros kritikos straipsnių knyga Temos ir variacijos, už kurias jam buvo paskirta Lietuvos Nacionalinė premija. A. Nyka - Niliūnas yra apdovanotas LDK III-ojo laipsnio Gedimino ordinu už nuopelnus kultūros ir literatūros srityje.
Kūrėjo žodžiuose „Pavasario laukais išsinešu Tave širdy“ užkoduotas jo ilgesys ir meilė Tėvynei. 1944 metais, pasitraukdamas iš Lietuvos, išsinešė tai, kas jam buvo brangiausia ir švenčiausia, pasak A.Vaičiulaičio „užkerėtą ištikimybę savo gimtinės namui, motinai ir medžiui. Tai neišpasakytai graudi, eleginė, sykiu ir stoiška ištikimybė, nelyginant prarastojo rojaus ilgesys“.

Virginija Paplauskienė
Maironio lietuvių literatūros muziejaus
Išeivių literatūros skyriaus vedėjaAtgal »     Atsiliepimai »