Utenos kraštas knygose

2012 balandis-gegužė


Velaikių Čepėnai: [giminės istorija] / sudarytojas Juozas Čepėnas.- Vilnius: Petro ofsetas, 2012.- 679 p.
Tai knyga apie plačią, seną ir talentingą Čepėnų giminę, davusią žymių Lietuvai mąstytojų ir visuomenės veikėjų, susijusią su kita Lietuvos istorijai svarbia – Kviklių gimine. Plačiau žinomos asmenybės – istorikas ir enciklopedininkas Pranas Čepėnas, pasitraukęs į Vakarus ir parašęs Naujausių laikų Lietuvos istoriją, dr. kunigas Juozapas Čepėnas, enciklopedininkas Bronius Kviklys, medicinos prof. Vladas Kviklys ir kt.
Knygoje pasakojama apie skaudžius šios išblaškytos giminės žmonių likimus. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis ir dokumentų kopijomis.


Šatavičiūtė-Natalevičienė, Lijana Ramutė Aleksandra Jasudytė: [tekstilininkė].- Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011.- 247 p.
 
Biografinė knyga apie vieną ryškiausių asmenybių lietuvių tekstilėje - Ramutę Aleksandrą Jasudytę.
Menininkė gimė Kaune, vaikystę praleido Alių kaime, Utenos rajone, mokėsi Utenos mergaičių gimnazijoje. Savo kūryba ji papildė lietuvių tekstilę poetiškai ir dvasingai perteikta istorine tematika, gimtinės paveikslu. Svarbiausi dailininkės darbai – triptikas „Kovos su kryžiuočiais“ ir ciklas „Lietuva“ iki šiol lietuvių tekstilėje nepralenkti kvapą gniaužiančiu polėkiu ir monumentalumo jėga.
Šia monografija siekiama atskleisti savito talento ir likimo menininkės kūrybos ištakas – jos vaikystės ir jaunystės kelius, tėvų įskiepytas amžinąsias vertybes, meilę Lietuvai, išgyvenimus ir potyrius, kurie turėjo įtakos jos kūrybai.


Šimkūnas Romualdas (Ne) paprastas istorijas.- Utena: Utenos spaustuvė, 2011.- 104 p.
Dr. Romualdas Šimkūnas savo atsiminimų knygoje gimtąja Rytų aukštaičių tarme pasakoja apie gimtinę, jos gamtą. Su meile kalba apie tėviškėnus, artimuosius, jų bendruomeniškumą, išmintį. Paliečia karo ir pokario netektis ir sunkumus. Džiaugiasi, kad jo Gimtinė – pasaulio uostas, o greta ošiantys miškai – Tautos neįkainojamas turtas.
Leidinio pasakojimus iliustruoja tauragniškės dailininkės Reginos Mačienės piešiniai.