ASD1.gif (8484 bytes)

Autoriai
Pratarmė
Pratarmė elektroninei versijai
Turinys
Sutrumpinimai
Summary in English
Rėmėjai
Paieška

Turinys > Kultūra > Leidyklos ir spaustuvės

 

UAB „Utenos spaustuvė“

1912 m. uteniškiai K. ir J. Strazdai su giminaičiu A. Vėgėle Vilniuje įsteigė spaustuvę, kurioje spausdino lietuviškas knygas ir periodiką. Utenoje spaustuvė pradėjo veikti XIX a. ketvirtame dešimtmetyje. Veikė Daukanto g. 32. 1932 m. savininkas buvo G. Segelis. Joje buvo spausdinami blankai, vizitinės kortelės, pakvietimai, etiketės Utenos įmonėlių gaminiams. Veikė plokščia pusės formato spausdinimo mašinasu elektros motoru, rankinė ,,Bostonke“, popieriaus pjovimo bei performavimo mašinos, nemažas kiekis lietuviško bei žydiško šrifto. 1941 01 30 spaustuvė buvo nacionalizuota. Vadovu paskirtas A. Vainermanas. Spaustuvė šiek tiek veikė ir vokiečių okupacijos metais, tačiau šie atsitraukdami sudegino patalpas. 1944 m. pab. spaustuvė buvo atkurta (Bažnyčios a. 1). Buvo gauta vokiška trofejinė spaudos mašina ,,Sohell Press“, vėliau rankinė ,,Bostonke“ ir popieriaus pjovimo mašina. Dirbo 4 žmonės: Peisechas Bliumbergas, E. Bliumbergienė, A. Meškauskas, S. Petrėnienė. 1945 03 09 čia buvo išspausdintas pirmasis Lietuvos KP (b) Utenos aps. partijos komiteto ir Utenos aps. vykdomojo komiteto laikraščio ,,Lenino keliu“ numeris. Laikraštis buvo dviejų puslapių. Jo tiražas – 2800, vėliau – 5000 egz. Laikraštį maketavo ir išvaizdą formavo patys spaustuvininkai. Pirmaisiais metais nebuvo elektros, todėl dirbo prie žvakių arba žibalinių lempų. Trūko šrifto. Spausdinimo mašiną sukdavo rankomis. Nuo 1946 01 09 laikraštis pradėtas spausdinti 4 puslapių. Keletą kartų keitėsi spaustuvės pavadinimas. Pradžioje ji vadinosi Utenos spaustuve. 1947 m. pr. – Utenos aps. vykdomojo komiteto spaustuve, nuo 1947 m. vidurio įmonė perėjo ,,Lenino keliu“ redakcijos žinion. Redaktorė Adelė Gudukienė tuo pačiu metu vadovavo ir spaustuvės veiklai. 1948 m. spaustuvė perkeliama į geresnes patalpas (Komjaunimo g. 33). Po 1950 06 20 administracinio teritorinio respublikos suskirstymo Utena tapo rajono centru. 1951 09 12 spaustuvė priimta į Poligrafijos pramonės, leidyklų ir knygų prekybos valdybos prie LTSR Ministrų Tarybos žinią ir priklausomybę. Įmonė tapo Utenos rajono spaustuve (vedėju dirbo P. Bliumbergas). Apskritį pertvarkius į rajoną, sumažėjo ,,Lenino keliu“ tiražas, tačiau 1951 m. pradėtas spausdinti Utenos MTS Politinio skyriaus laikraštis ,,Mechanizatorių žodis“ 1959 m. gauta plokščia mašina ,,Molot“, tigelinė mašina blankams, smulkiųjų kegelių šrifto. 1960 m. prie Utenos spaustuvės skyriaus prijungiamos Molėtų ir Zarasų spaustuvės. Jungtinės įmonės direktoriumi tapo P. Bliumbergas. Gauti pirmieji linotipai, naujos spaudos mašinos. 1961 04 17 rajono spaustuvė pavadinta Utenos spaustuve. 1963 m. prie šios spaustuvės prijungiama Švenčionėlių, 1965 m. Ignalinos spaustuvės. 1964 m. gauta rotacinė mašina ,,PRG“. Visoje sistemoje dirbo 30. Utenoje – 21 poligrafinių darbų specialistas. Veikė 3 linotipai, 1 plokščia automatinė, 1 rankinio padavimo, ofsetinė ,,Dominant“ mašina, 2 tigelinės mašinos blankinei produkcijai. Be rajono laikraščio, čia buvo spausdinamas Utenos trikotažo fabriko daugiatiražinis laikraštis ,,Trikotažininkas“, Vakarų statybos valdybos laikraštis ,,Energetikas“, nemažai blankų savo miestui ir kitoms respublikos įmonėms. Nuo 1969 m. spaustuvei vadovauja G. D. Šatkauskienė. Vėliau čia buvo spausdinami ir rajono leidiniai: ,,Utenos žinios“, ,,Indraja“, ,,Aukštaitis“, ,,Pasaga“ lankstinukai, skelbimai, knygos... 1986 m. spaustuvė įgijo ofsetinę mašiną ,,Dominant“. 1994 m. rankinį linotipinį rinkimą pakeitė kompiuteriai. Linotipų visai atsisakyta 1997. 1992 m. valstybinė Utenos spaustuvė buvo privatizuota ir tapo akcine bendrove ,,Utenos spaustuvė“, nuo 1994 metų – UAB ,,Utenos spaustuve“. Joje dirba 19 žmonių.

Regina Stakėnienė

UAB Utenos „Indra“

1990 10 09 įregistruota Antano Kibicko individuali informacinės reklaminės literatūros leidykla ,,Indra“, kuri 1991 03 18 pavadinama A. Kibicko leidykla ,,Indra“. 1991 06 17 jos veikla papildyta neherbinių anspaudų gamyba. 1993 m. prie leidyklos imė veikti laikraščio ,,Utenos žinios“ redakcija. 1993 04 23 išleidžiamas pirmasis šio laikraščio numeris. Redaktorius Vytautas Kaziela. Nuo 2000 m. redaktorė Sigita Sadaunikienė. Nuo 1994 04 25 leidykla vadinama UAB ,,Utenos Indra“. 1995 03 21 įregistruota UAB „Utenos Indraja“ spaustuvė. Nuo 1995 09 19 laikraščio ,,Utenos žinios“ steigėjas ir leidėjas UAB ,,Utenos Indra“. Leidykloje yra kompiuterinė įranga, našūs spausdinimo įrengimai ir kt. technika. Įmonė produkciją pristato ir parduoda įvairiose respublikos vietovėse. Dalis darbuotojų neįgalieji. Direktoriumi nuo 1990 m. dirba Antanas Kibickas, remiantis literatus, kultūros švietimo organizacijas. Nemokamai spausdino Utenos kraštiečių klubo ,,Indraja“ metraščio (1994, 1995, 1996 ir 1997–1999 m.) numerius ir kt. leidinius.

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė

Vytauto apygardos ,,Liūto“ rinktinės štabo slapta spaustuvė  veikė 1946–1950 m. spausdintas ,,Laisvės šaukinys“. Redagavo V. Grigaliūnas – Sakalas ir B. Kazickas – Saulius. Tiražas 500 egz. Laikraštėlis platintas Utenos aps. 

Iš V. Užtupo knygos ,,Lietuvos spaustuvės 1522–1997 m. V., 1998. 

Vytauto apygardos štabo slapta spaustuvė veikė 1945–1952 m. Leido laikraštėlį ,,Aukštaičių kovą“ rotatoriumi. Tiražas 200 egz. Redagavo P. Ivonis-Sokas, V. Pakštas-Vaidotas, B. Kazickas-Saulius ir B. Krivickas-Vilnius. Platintas Utenos, Švenčionių, Rokiškio ir Panevėžio aps.

Iš V. Užtupo knygos ,,Lietuvos spaustuvės 1522–1997 m., V., K. 1998

 

Literatų klubas ,,Verdenė“

1983 09 03 Utenos centrinėje bibliotekoje (dabar Utenos raj. A. ir M. Miškinių centrinė biblioteka) tuometinės direktorės G. Driukienės iniciatyva vyko knygos bičiulių susirinkimas, kurio metu nutarta burtis į literatūros mylėtojų klubą. Klubo pirmininke buvo išrinkta CB skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Alma Eigerdienė. Į klubą susibūrė 29 įvairių specialybių ir poreikių žmonės. Žurnalistas ir vertėjas R. Valančiūnas pasiūlė klubą vadinti ,,Verdenės“ vardu, dailininkas K. Kupriūnas sukūrė klubo ženklą. Nuo 1986 m. klubo pirmininku išrinktas Petras Mindaugas Stundžia, organizatore – bibliografė Regina Stakėnienė. Nuo 1986 m. klube susibūrė Utenos raj. gyvenantys ir kuriantys literatai: Genovaitė Abromaitytė-Balčiūnienė (mirė 1997 08 15), Laura Bivainytė, Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė, Viktoras Budzinskis (mirė 1990 m.), Audra Misiukaitė-Driskiuvienė, Virginija Drungilaitė, Skaistė Daščioraitė-Diškevičienė, Stepas Eitmanavičius, Gediminas Gadliauskas, Antanas Gasperaitis, Aldona Jurgelėnaitė-Grigaravičienė, Veronika Jankūnienė, Rūta Mikulėnaitė-Jonuškienė, Jonas Juodvalkis (mirė 1993 08 01), Arvydas Jurkaitis, Stanislovas Karanauskas, Alvydas Katinas, Romualdas Katinas, Vytautas Kaziela, Antanas Kibickas, Eugenijus Kondrotas, Šarūnas Kunickas, Klemensas Kupriūnas, Žydrūnė Kunigėlytė, Dalia Motiejūnaitė-Linartienė, Regina Katinaitė-Lumpickienė, Elena Malinauskaitė, Vytautas Marcinkevičius, Genovaitė Maniušytė-Masiulienė (mirė 1997 03 29), Violeta Indrulytė-Meidienė, Angelė Mulevičienė, Petras Panavas, Vytautas Petronis, Donata Prušinskaitė, Edmundas Rinkevičius, Silvestras Sinkus, Alma Dapkevičiūtė-Stankovskienė, Petras Mindaugas Stundžia, Giedrė Sudniutė, Rapolas Šaltenis, Rosita Šapokaitė, Gintarė Trinkūnaitė, Modestas Vaišnoras, Vilius Vanagickas, Bronislava Martinkėnaitė-Veikutienė. Literatai organizavo knygų aptarimus, susitikimus su kitų raj. literatais, literatūros vakarus, poezijos pavasarėlius, rudenėlius, Utenos apskrities literatų šventę ,,Po Aukštaitijos dangumi“ (nuo 1997 m. kiekvieną pavasarį vyksta Utenos aps. rajonuose), žymių kraštiečių jubiliejus, lankė literatūrines vietas, spektaklius, dalyvavo daugelyje respublikos radijo ar televizijos laidų, ,,Utenio“ laikraštyje turi pastovų skyrelį ,,Po Aukštaitijos dangumi“. Nuo 1985 m. organizuoja kasmetinį literatūrinį renginį ,,Gimtoji mūsų žemė“, kuriame dalyvauja ir žymūs Utenos krašto rašytojai. 1988 m. liepos mėn. rajono LDT Vykdomojo komiteto kultūros skyrius (vedėjas A. Katinas) įsteigė kasmetinį prizą ir premiją už geriausią metų publikaciją, kurie įteikiami minėto renginio metu. Laureatais tapo P. Panavas (1989, 1999 m.), V. Kaziela (1989 m.), M. Stundžia (1990 m.), V. Vanagickas (1991 m.), R. Lumpickienė (1990 m.), S. Sinkus (1994 m.), S. Eitmanavičius (1995 m.), E. Rinkevičius (1996 m.), R. Jonuškienė (1997 m.), A. Kibickas, S. Karanauskas , A. Gasperaitis. Nuo 1998 metų įsteigta Utenos rajono savivaldybės kultūros ir meno premija. Ji įteikiama vasario 16 dieną. Premiją gavo S. Karanauskas, Petras Panavas, Antanas Gasperaitis. Pirmasis bendras literatų leidinukas išėjo 1987 m. (išleido rajono kultūros skyrius). Jame – 11 autorių kūryba. 1989 m. literatai išleido pirmąjį savo kūrybos almanachą ,,Verdenė“ (l-kla ,,Periodika“). Šiame leidinyje – 26 autorių kūryba. 1995 m. leidykla ,,Indra“ (vad. A. Kibickas) savo lėšomis išleido antrąjį almanachą ,,Verdenė“. Trečiasis spalvingas almanachas „Verdenė“ išėjo 1998 m. (rėmėjai – Kultūros ministerija, leidykla ,,Indra“). Jame – 36 literatų kūryba. G. Abromaitytė-Balčiūnienė, S. Eitmanavičius, A. Gasperaitis, A. Grigaravičienė, R. Jonuškienė, J. Juodvalkis, A. Jurkaitis, S. Karanauskas (1998 m.), R. Katinas, V. Kaziela, A. Kibickas, E. Kondrotas, G. Masiulienė, R. Lumpickienė, P. Panavas, E. Rinkevičius, S. Sinkus, M. Stundžia, R. Šaltenis, R. Šapokaitė, V. Vanagickas, B. Martinkėnaitė-Veikutienė yra išleidę savo kūrybos knygas. Literatų iniciatyva 1993 m. leidykla ,,Indra“ savo lėšomis išleido Utenos krašto poezijos antologiją ,,Po Aukštaitijos pilnatim“ (sudarė V. Kaziela). 1995 12 27 Utenos rajono savivaldybė įregistravo literatų klubą kaip savarankišką visuomeninę organizaciją. Nuo tų metų klubas turi savo įstatus, anspaudą, sąskaitą banke. Klubo veiklą remia Kultūros ministerija, raj. savivaldybė, Utenos aps. viršininko administracija, A. ir M. Miškinių centrinė biblioteka, AB „Utenos Indra“, UAB „Utenos spaustuvė“. 1996–1999 m. klubas savo lėšomis išleido aštuonių literatų knygas, ,,Indrajos“ leidinį. 1999 m. – M. Stundžios poezijos knygą „Tik tiek dienų žydėjo“, 2000 m. – „Indrajos“ leidinį uteniškių tarme, R. Katinaitės – Lumpickienės poezijos rinkinį „Žydintys šešėliai“. 1994 m. Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto studentė Jūratė Misiūnienė apgynė diplominį darbą ,,Utenos literatų klubas ,,Verdenė“. 1998 m. išėjo A. Gasperaičio knyga ,,Tave papuošt žadėjom“, P. Panavo poezijos knyga ,,Pabuvimas“, 2001 m. Romualdo Katino „Dangus griūva“.

Parengė Regina Stakėnienė

© Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Utena. 2002